Grozs

Privātuma politika

SIA “Raunas Bruģakmens”

Privātuma politika, turpmāk – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “Raunas Bruģakmens” apstrādā personas datus.

Politika ir piemērojama attiecībā uz SIA “Raunas Bruģakmens” sadarbības partneriem (fiziskām personām) un sadarbības partneru (fizisko un juridisko personu) kontaktpersonām, tai skaitā attiecībās ar sadarbības partneriem, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

Definīcijas

Sadarbības partneris ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA “Raunas Bruģakmens” pakalpojumus.

Personas dati ir jebkura ar Sadarbības partneri (fizisko personu) tieši vai netieši saistīta informācija, kā arī informācija par Sadarbības partnera (fiziskās un juridiskās personas) kontaktpersonām (darbiniekiem un/vai pilnvarotajām personām).

Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība.

Personas datu apstrādes pārzinis

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Raunas Bruģakmens”, reģ.Nr. 50003598951, juridiskā adrese “Dāboliņi”, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131 tālrunis +371 28326666 (turpmāk – Raunas Bruģakmens un/vai Pakalpojumu sniedzējs), www.raunasbrugakmens.lv.

Piemērojamie tiesību akti

3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 (2016. gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

3.2. Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.3. Citi normatīvie akti, kas nosaka Pārziņa pienākumus veikt konkrētas darbības ar personas datiem.

Raunas Bruģakmens privātuma politika

4.1. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Raunas Bruģakmens vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz jebkuru fiziskas personas datu apstrādi.

4.2. Raunas Bruģakmens apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi starp Personas datu apstrādes pārzini un Sadarbības partneri, kā arī Personas datu apstrādes pārziņa leģitīmās interesēs, piemēram, Sadarbības partneru uzskaites kontu izveide un pārvaldība.

Personas datu kategorijas

Personas dati tiek vākti no Sadarbības partnera un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras Raunas Bruģakmens lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

Personas datu apstrādes nolūks/mērķis un tiesiskais pamats

6.1. Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, personas dati tiek apstrādāti līguma noslēgšanai un izpildei – lai Raunas Bruģakmens varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.

6.2. Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu, personas dati tiek apstrādāti Raunas Bruģakmens juridisko pienākumu izpildei – Raunas Bruģakmens ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

6.3. Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, personas dati tiek apstrādāti Raunas Bruģakmens leģitīmās interesēs – ievērojot Raunas Bruģakmens intereses, kuru pamatā ir kvalitatīva pakalpojuma un savlaicīga atbalsta sniegšana Sadarbības partnerim.

Iespējamie datu saņēmēji

7.1. Raunas Bruģakmens neizpauž trešajām personām Personas datus vai jebkādu ar pakalpojuma sniegšanu vai līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

Sadarbības partnera vai tā kontaktpersonas kā datu subjekta tiesības

8.1. Tiesības uz informāciju, proti, tiesības saņemt informāciju par to, vai Pakalpojumu sniedzējs apstrādā Personas datus un, ja apstrādā, tad saņemt informāciju par saviem Personas datiem, kas tiek apstrādāti un kāpēc tie tiek apstrādāti.

8.2. Tiesības piekļūt saviem datiem, proti, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem un saņemt savus Personas datus, kas iesniegti Pakalpojumu sniedzējam un kas tiek apstrādāti rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

8.3. Tiesības labot datus, proti, tiesības pieprasīt savu Personas datu izlabošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

8.4. Tiesības dzēst datus, proti, tiesības prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati vairs nav vajadzīgi nolūkam, kam tie tika vākti, vai Personas dati apstrādāti nelikumīgi.

8.5. Tiesības ierobežot apstrādi, proti, tiesības ierobežot savu Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Pakalpojumu sniedzējs izvērtē, vai ir tiesības uz Personas datu dzēšanu.

8.6. Tiesības uz datu pārnesamību, proti, tiesības saņemt savus Personas datus, kuri iesniegti Pakalpojumu sniedzējam strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un tos pārsūtīt citam Pakalpojumu sniedzējam.

8.7. Tiesības iebilst pret datu apstrādi, proti, tiesības iebilst pret savu Personas datu apstrādi, kas tiek veikta Pakalpojumu sniedzēja leģitīmās interesēs.

8.8. Tiesības iesniegt sūdzības par Personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Personas datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Sadarbības partnera vai tā kontaktpersonas kā datu subjekta pienākumi

9.1. Datu subjekts ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu gan slēdzot līgumu (pasūtot pakalpojumu), gan līguma izpildes laikā (pakalpojuma sniegšanas laikā).

9.2. Datu subjektam personas datu izmaiņu gadījumā ir pienākums nekavējoties par to informēt Raunas Bruģakmens, nosūtot rakstisku informāciju uz šo noteikumu 12.punktā minēto elektronisko pasta adresi vai uz Raunas Bruģakmens juridisko adresi.

Datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija.

Personas dati tiks apstrādāti Eiropas Savienībā/ Eiropas Ekonomiskajā zonā.

Datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai. Glabāšanas periods var būt pamatots ar noslēgto līgumu ar Sadarbības partneri (pēc attiecību starp Raunas Bruģakmens un Sadarbības partneri vai pēc tam, kad Raunas Bruģakmens tiek informēta, ka datu subjekts vairs nav Sadarbības partnera kontaktpersona), personas dati tiek dzēsti, ja to saglabāšana nav nepieciešama cita apstrādes mērķa sasniegšanai, Raunas Bruģakmens leģitīmajām interesēm vai piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildei (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, komerclikuma, civilprocesa un civillikuma u.tml.).

Par sīkdatņu izmantošanu

Raunas Bruģakmens pilnībā respektē mājas lapas apmeklētāju tiesības uz privātumu un bez skaidri izteiktas piekrišanas nekādu personīgo informāciju par tiem šajā Web lapā neievāks.

Mūsu interneta vietne www.raunasbrugakmens.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.

Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājas lapas izmantošanu, sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes, netiek ievākta jebkāda informācija par jums. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē www.cookiecentral.com.

Kontaktinformācija

SIA Raunas Bruģakmens jautājumos par personas datu aizsardzību, tajā skaitā piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjekta tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu apstrādi.

Raunas Bruģakmens atbildīgās personas jautājumos par personas datu aizsardzību kontaktinformācija tālrunis +371 28326666, e-pasts info@raunasbrugakmens.lv, “Dāboliņi”, Raunas pag., Raunas nov.,LV-4131.

Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes – nelielas teksta datnes, kuras tiek saglabātas jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Uzzini vairāk!