Grozs

Privaatsuspoliitika

SIA “Raunas Bruģakmens”

Privaatsuspoliitika, edaspidi Poliitika, kirjeldab isikuandmete töötlemise korda SIA-s Raunas Bruģakmens.

Poliitika laieneb SIA Raunas Bruģakmens koostööpartneritele (füüsilised isikud) ja koostööpartnerite kontaktisikutele (füüsilised ja juriidilised isikud), sealhulgas enne käesoleva poliitika jõustumist loodud suhetele koostööpartneritega.

Mõisted

Koostööpartner on mistahes füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada mistahes SIA Raunas Bruģakmens teenust.

Isiklikud andmed on mistahes teave, mis on otseselt või kaudselt seotud koostööpartneriga (füüsiline isik) ning koostööpartneri (füüsiline ja juriidiline isik) kontaktisikute (töötajate ja/või volitatud isikute) andmed.

Töötlemine on mistahes Isikuandmetega tehtud toiming.

Isikuandmete töötlemise eest vastutav isik

2.1. Isikuandmete töötlemise eest vastutab SIA Raunas Bruģakmens, reg. Nr 50003598951, juriidiline aadress: Dāboliņi, Raunase vald, Raunase piirkond, LV-4131; tel: +371 28326666 (edaspidi Raunas Bruģakmens ja/või Teenusepakkuja), www.raunasbrugakmens.lv.

Kohaldatavad õigusaktid

3.1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 2016/679 (27. aprill 2016) füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi Andmekaitsemäärus).

3.2. Füüsiliste isikute andmete töötlemise seadus.

3.3. Muud normatiivaktid, mis määratlevad andmetöötluse eest vastutava isiku kohustused teha isikuandmetega teatud toiminguid.

Raunas Bruģakmens privaatsuspoliitika

4.1. Privaatsuspoliitika annab teavet selle kohta, kuidas Raunas Bruģakmens isikuandmeid kogub, töötleb, salvestab, jagab, kustutab ja kaitseb, tagades seeläbi, et isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt. Poliitika kehtib igasuguse isikuandmete töötlemise kohta.

4.2. Raunas Bruģakmens töötleb teenuste osutamise käigus kogutud andmeid isikuandmete töötlemise vastutava töötleja ja Koostööpartneri vaheliste lepinguliste kohustuste täitmise tagamiseks, samuti isikuandmete töötlemise eest vastutava isiku õigustatud huvides, näiteks Koostööpartnerite kontode loomiseks ja haldamiseks.

Isikuandmete kategooriad

Isikuandmeid kogutakse Koostööpartnerilt ja välistest allikatest, näiteks avalikest ja eraregistritest või kolmandatelt isikutelt. Isikuandmete kategooriad, mida Raunas Bruģakmens peamiselt kogub ja töötleb, kuid mitte ainult:

Isikuandmete töötlemise eesmärk / kavatsus ja õiguslik alus

6.1. Isikuandmete kaitse üldmääruse § 6 p. 1 (b) kohaselt töödeldakse isikuandmeid lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, et Raunas Bruģakmens saaks tagada teenuste osutamise.

6.2. Isikuandmete kaitse üldmääruse § 6 p. 1 (c) kohaselt töödeldakse isikuandmeid Raunas Bruģakmens’i juriidiliste kohustuste täitmiseks – Raunas Bruģakmensil on õigus töödelda isikuandmeid vastavalt määrustele ja anda vastuseid riigi ja kohaliku omavalitsuse seaduslikele päringutele.

6.3. Isikuandmete kaitse üldmääruse § 6 p. 1 (f) kohaselt töödeldakse isikuandmeid Raunas Bruģakmensi õigustatud huvides – kooskõlas Raunas Bruģakmensi huvidega, mille aluseks on kvaliteetsete teenuste ja õigeaegse toe pakkumine Koostööpartnerile.

Võimalikud andmete saajad

7.1. Raunas Bruģakmens ei avalda kolmandatele isikutele isikuandmeid ega teenuse osutamisel või lepingu kehtivuse ajal saadud mistahes teavet, välja arvatud:

Koostööpartneri või tema kontaktisiku kui andmesubjekti õigused

8.1. Õigus teabele, nimelt õigus saada teavet selle kohta, kas Teenusepakkuja töötleb Isikuandmeid, ja kui töötleb, siis saada teavet oma töödeldavate Isikuandmete kohta ja miks neid töödeldakse.

8.2. Juurdepääsuõigus oma andmetele, nimelt õigus taotleda juurdepääsu oma Isikuandmetele ja saada oma Isikuandmeid, mis on esitatud Teenusepakkujale ja töödeldud kirjalikult või ühes kõige sagedamini kasutatavas elektroonilises vormingus.

8.3. Õigus andmete parandamisele, nimelt õigus nõuda oma Isikuandmete parandamist, kui need on ebatäpsed, puudulikud või valed.

8.4. Õigus kustutada andmed, see tähendab õigus taotleda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui Isikuandmeid pole enam vaja sel eesmärgil, milleks neid koguti, või kui Isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult.

8.5. Õigus piirata töötlemist, see tähendab õigus piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivatele eeskirjadele, näiteks perioodiks, kui Teenusepakkuja hindab, kas tal on õigus Isikuandmeid kustutada.

8.6. Õigus andmete üleviimisele, st õigus saada Teenusepakkujale esitatud Isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ja edastada need teisele Teenusepakkujale.

8.7. Õigus esitada vastuväiteid andmetöötlusele, nimelt õigus esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise vastu, mis toimun Teenusepakkuja seaduslikes huvides.

8.8. Õigus esitada kaebusi Isikuandmete töötlemise kohta Riiklikule Andmeinspektsioonile (www.dvi.gov.lv), kui Isikuandmete töötlemine rikub isiku õigusi ja huve vastavalt rakendatavatele normatiivaktidele.

Koostööpartneri või tema kontaktisiku kui andmesubjekti kohustused

9.1. Andmesubjekt vastutab tõeste, usaldusväärsete ja täielike andmete esitamise eest nii lepingu sõlmimisel (teenuse tellimisel) kui ka lepingu täitmisel (teenuse osutamise ajal).

9.2. Isikuandmete muutumise korral on andmesubjekt kohustatud sellest viivitamata teavitama Raunas Bruģakmens it, saates kirjaliku teabe käesoleva eeskirja punktis 12 nimetatud e-posti aadressile või Raunas Bruģakmens juriidilisele aadressile.

Andmetöötluse geograafiline territoorium

Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas.

Andmete säilitamise aeg

Isikuandmeid töödeldakse ainult seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Säilitamise aeg võib põhineda kokkuleppel Koostööpartneriga (pärast suhte loomist Raunas Bruģakmens ja Koostööpartneri vahel või pärast Raunas Bruģakmensile teatamist, et andmesubjekt ei ole enam Koostööpartneri kontaktisik), isiklikud andmed kustutatakse, kui nende säilitamine ei ole vajalik muu töötlemise eesmärgi saavutamiseks, Raunas Bruģakmens’i õigustatud huvides või kehtivate normatiivaktide nõuete täitmiseks (näiteks raamatupidamisseadus, rahapesu tõkestamise seadus, äriseadusseadus, tsiviilkohtumenetluse ja tsiviilseadus jne).

Küpsiste kasutamise kohta

Raunas Bruģakmens austab täielikult veebilehe külastajate privaatsusõigusi ega kogu nende kohta sellel veebilehel isiklikku teavet ilma nende selgesõnalise nõusolekuta.

Meie veebilehel www.raunasbrugakmens.lv kasutatakse küpsiseid meie teenuste kvaliteedi parandamiseks.

Küpsis on väike tekstirida, mille saadab veebiserver kliendile (tavaliselt veebibrauserile) ja mis salvestatakse kasutaja arvutisse väikese failina. Küpsised muudavad veebilehe kasutamise lihtsamaks, neid saab välja lülitada, kuid see pole soovitatav, kuna see võib vähendada veebilehe kasutusvõimalusi. Küpsised ei kogu teie kohta teavet. Lisateavet küpsiste toimimise kohta leiate aadressilt www.cookiecentral.com.

Kontaktandmed

SIA Raunas Bruģakmens vastutab isikuandmete kaitse eest, sealhulgas nõusoleku tagasivõtmise, taotluste, andmesubjekti õiguste kasutamise ja isikuandmete töötlemisega seotud kaebuste eest.

Raunas Bruģakmens is isikuandmete kaitse eest vastutava isiku kontaktandmed: tel. +371 28326666; e-post: info@raunasbrugakmens.lv ; “Dāboliņi”, Raunase vald, Raunase piirkond, LV-4131.

TEADE KÜPSISTE KASUTAMISEST

Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame sellel lehel küpsiseid. Lehekülge külastades nõustud küpsistega. Loe küpsistest lähemalt